big data - XDIGI

  • 11 Tháng Ba 2020

Định nghĩa chính xác cách mạng công nghiệp 4.0 (lần thứ tư)

Cách mạng công nghiệp là một cách gọi của việc phát triển khoa học kỹ thuật đến một mức độ có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của con người trong sản xuất, theo hướng tích cực hơn. Cách mạng công nghiệp 4.0 (lần thứ tư) là một bước tiến mới mà nhân […]

Đọc thêm

Danh mục